Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| July 23, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Предстоящо

IMG_3545

„Internet entrepreneurship  of youth based on modern and innovative mobile application – preparation, education and practice – iNet Biz“
581572-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA

Национално сдружение „Младежки глас“ заедно с партньори от Румъния, Швейцария, Пакистан, Кения,  Турция и Гърция продължават своята работа за повишаване на капацитета си в сектор „Младеж“ по проект:

Технологичните революции предизвикващи интензивния социални промени във всички сфери на общественият живот водят до временни дисбаланси в степента на усвояване и разпостранение на новостите. По тази причина Европейската комисия в редица документи подчертава необходимостта от целенасочени усилия към социалните групи и сфери изоставащи от общият технологичен прогрес. В този аспект нашата проектна идея визира необходимостта от целенасочени усилия към младежите в неравностойно положение за повишаване на тяхната цифрова грамотност и социалното им приобщаване към модерните икономически и социални отношения основани на информационните технологии. Младежите от тази група в най-голяма степен се нуждаят от успешен старт-ъп в бизнес предприемачеството основано на онлайн бизнес модели. Внедряването на ИКТ в работата на младите хора ориентирани към различни бизнес начинания  ще спомогне за преодоляването на техните нужди от по-сериозни финансови инвестиционни ресурси.

Тези констатации ориентираха общите и специфичните цели на проекта към създаването на иновативен образователен продукт демонстриращ най-модерните тенденции в цифровизацията на бизнес процесите и създаващ условия както за обучения и повишаване на цифровата грамотност, така и към самостоятелни практически занимания за конструиране на собствен реално функциониращ бизнес модел базирано на игровизация. Избрахме иновативната софтуерна технология на мобилното приложение, която позволява широката достъпност на всички млади хора до продукта и практически нулевата себестойност на заниманията на младежите, както за повишаване на тяхната образованост, така и за презентиране на съответният бизнес и съотвестващите му конкретни бизнес транзакции.

Ориентирахме целите на проектното предложение в пълно съответствие с изводите и препоръките на „Проучване: Правене на бизнес в дигиталната епоха”. Изследването се основава на анализ и семинари, организирани с ключовите заинтересовани страни, включително цифрови предприемачи, традиционните индустрии, експерти неправителствени организации, държавите-членки и анализатори, както и за интервюта със служители на политиката на държавите-членки и Комисията.

За реализирането на тази амбициозна проектна идея се опитахме да обединим в един общ консорциум партньори от европейските държави разполагащи с опит и експертиза в стимулиране и подготовка на младите хора за цифрово предприемачество целенасочено ориентирано към младежи в неравностойно положение.

Паралелно с това отчитайки безпрецедентното социално изоставане, безработицата и финансовата криза на страните от третия свят с модерният стил и начин на живот на младите хора в Европа, ние се ориентирахме към включването на младежки организации от страните Пакистан и Кения в проектният консорциум за да можем да подкрепим тяхното израстване в процеса на постигане на по-голяма устойчивост и капацитет.

Кандадастващата организация Младежки глас е национална младежка организация с развита клонова мрежа в 12 от по-големите български градове. Във всичките тези клонове наши представители са в тясно взаимодействие със специализираните училища за младежи от социално слаби семейства и домове без родители. Основен проблем за възпитаниците на тези специални заведения е тяхното социално включване и приобщаване към обществото след навършване на пълнолетие. В този момент те трябва да решат въпросите със своята трудова заетост.  На основата на тези наши наблюдения ръководството на сдружението насочи своята дейност към решаването на така идентифицираните нужди на младежите, чрез пропагандиране на възможностите на цифровото предприемачество. Включването в онлайн бизнес модели е изключително подходящо за приоритетната ни целева група. Онлайн бизнес дейностите не се нуждаят от големи финансови инвестиционни ресурси, а електронните инструменти се отличават със своята висока степен на достъпност. Ние бяхме насърчени да се ориентираме към подобна проектна идея и от постиженията в съвместната ни работа с младежи в неравностойно положение с партньорите Гърция, Румъния, Турция и Швейцария. Техните приоритети към тази социална група са идентични с нашите. Във времето когато мобилните приложения изместват всички познати до този момент социални медии ние планираме да развием на тяхната основа иновативен образователен продукт за цифрово предриемачество. В периода на подготовка на проектното предложение ние намерихме подкрепа от нашите партньори и планирахме и проектирахме дейностите в съответстие в тяхните стратегически приоритети, мнения, оценки и коментари. С партньорите от Европа имаме повече от 3 реализирани проекта реализирани в сферата на младежкото предприемачество и работата с младежи в неравностойно положение: Социално предприемачество в селските райони; Овластяване на жени в селските райони, чрез социално-предприемачески модели; Здравословен начин на живот, здравословни практики и други.

С помощта на партньорите от Пакистан и Кения ние се подготвяме да разширим капацитета на нашите организации съвместно и да подкрепим тези партньори в работата им с младежи в най-бедни социални слоеве на основата на иновативни решения с много ниска себестойност и висока степен на достъпност.

За изпълнение на проектните дейности публикуваме публична покана към фирми притежаващи необходимата квалификация и експертиза за създаване на описаните иновативни образователни продукти. Подробна информация може да намерите на посочените линкове:

Указания

Методика за оценка

Договор Образец

Административни сведения

Декларация за конфиденциалност

Декларация ЗМИП

Декларация

Представяне на участник

Техническо предложение

Ценово предложение

Технологичен проект

==============================================================================

02.02.2017

Национално сдружение „Младежки глас“ заедно с партньори от Румъния, Швейцария, Пакистан, Кения,  Турция и Гърция ще работят за повишаване на капацитета си в сектор „Младеж“ по проект:

„Internet entrepreneurship  of youth based on modern and innovative mobile application – preparation, education and practice – iNet Biz“
581572-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA

Технологичните революции предизвикващи интензивния социални промени във всички сфери на общественият живот водят до временни дисбаланси в степента на усвояване и разпостранение на новостите. По тази причина Европейската комисия в редица документи подчертава необходимостта от целенасочени усилия към социалните групи и сфери изоставащи от общият технологичен прогрес. В този аспект нашата проектна идея визира необходимостта от целенасочени усилия към младежите в неравностойно положение за повишаване на тяхната цифрова грамотност и социалното им приобщаване към модерните икономически и социални отношения основани на информационните технологии. Младежите от тази група в най-голяма степен се нуждаят от успешен старт-ъп в бизнес предприемачеството основано на онлайн бизнес модели. Внедряването на ИКТ в работата на младите хора ориентирани към различни бизнес начинания  ще спомогне за преодоляването на техните нужди от по-сериозни финансови инвестиционни ресурси.

Тези констатации ориентираха общите и специфичните цели на проекта към създаването на иновативен образователен продукт демонстриращ най-модерните тенденции в цифровизацията на бизнес процесите и създаващ условия както за обучения и повишаване на цифровата грамотност, така и към самостоятелни практически занимания за конструиране на собствен реално функциониращ бизнес модел базирано на игровизация. Избрахме иновативната софтуерна технология на мобилното приложение, която позволява широката достъпност на всички млади хора до продукта и практически нулевата себестойност на заниманията на младежите, както за повишаване на тяхната образованост, така и за презентиране на съответният бизнес и съотвестващите му конкретни бизнес транзакции.

Ориентирахме целите на проектното предложение в пълно съответствие с изводите и препоръките на „Проучване: Правене на бизнес в дигиталната епоха”. Изследването се основава на анализ и семинари, организирани с ключовите заинтересовани страни, включително цифрови предприемачи, традиционните индустрии, експерти неправителствени организации, държавите-членки и анализатори, както и за интервюта със служители на политиката на държавите-членки и Комисията.

За реализирането на тази амбициозна проектна идея се опитахме да обединим в един общ консорциум партньори от европейските държави разполагащи с опит и експертиза в стимулиране и подготовка на младите хора за цифрово предприемачество целенасочено ориентирано към младежи в неравностойно положение.

Паралелно с това отчитайки безпрецедентното социално изоставане, безработицата и финансовата криза на страните от третия свят с модерният стил и начин на живот на младите хора в Европа, ние се ориентирахме към включването на младежки организации от страните Пакистан и Кения в проектният консорциум за да можем да подкрепим тяхното израстване в процеса на постигане на по-голяма устойчивост и капацитет.

Кандадастващата организация Младежки глас е национална младежка организация с развита клонова мрежа в 12 от по-големите български градове. Във всичките тези клонове наши представители са в тясно взаимодействие със специализираните училища за младежи от социално слаби семейства и домове без родители. Основен проблем за възпитаниците на тези специални заведения е тяхното социално включване и приобщаване към обществото след навършване на пълнолетие. В този момент те трябва да решат въпросите със своята трудова заетост.  На основата на тези наши наблюдения ръководството на сдружението насочи своята дейност към решаването на така идентифицираните нужди на младежите, чрез пропагандиране на възможностите на цифровото предприемачество. Включването в онлайн бизнес модели е изключително подходящо за приоритетната ни целева група. Онлайн бизнес дейностите не се нуждаят от големи финансови инвестиционни ресурси, а електронните инструменти се отличават със своята висока степен на достъпност. Ние бяхме насърчени да се ориентираме към подобна проектна идея и от постиженията в съвместната ни работа с младежи в неравностойно положение с партньорите Гърция, Румъния, Турция и Швейцария. Техните приоритети към тази социална група са идентични с нашите. Във времето когато мобилните приложения изместват всички познати до този момент социални медии ние планираме да развием на тяхната основа иновативен образователен продукт за цифрово предриемачество. В периода на подготовка на проектното предложение ние намерихме подкрепа от нашите партньори и планирахме и проектирахме дейностите в съответстие в тяхните стратегически приоритети, мнения, оценки и коментари. С партньорите от Европа имаме повече от 3 реализирани проекта реализирани в сферата на младежкото предприемачество и работата с младежи в неравностойно положение: Социално предприемачество в селските райони; Овластяване на жени в селските райони, чрез социално-предприемачески модели; Здравословен начин на живот, здравословни практики и други.

С помощта на партньорите от Пакистан и Кения ние се подготвяме да разширим капацитета на нашите организации съвместно и да подкрепим тези партньори в работата им с младежи в най-бедни социални слоеве на основата на иновативни решения с много ниска себестойност и висока степен на достъпност.

За стартиране на проектните дейности се обръщаме за сътрудничество към консултантски и проектантски фирми притежаващи необходимата квалификация и експертиза за проектиране на описаните иновативни образователни продукти.

Подробна информация може да намерите на посоченият линк: MG-Obyavlenie-2017-INetBiz