Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| May 22, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Студентски Клуб "БСУ"

Студентски Клуб “БСУ” към Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” България

Официален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на адрес: http://www.facebook.com/group.php?gid=185616019570

РЕЗЮМЕ на дейността на Клуба:

Клуб “БСУ” към сдружението обединява младите хора от „Бургаски Свободен Университет” като заедно с другите стуктури на сдружението, официалните членове наброяват 1600. Сдружението администрирано от сериозно структура, състояща се от: Председател, Управителен Съвет /7 членен/и Експертен Съвет от отговорници на работни ресори/24 души/. Членската маса е обособена по клубове по интереси, целящи да обединят младежи със сходни влечения: Клуб “БСУ”, Клуб “КУЛТУРА”, Клуб “Противодействие на Младежката Престъпност”, Клуб “Маркетинг и PR” са едни от най-увлекателните за младите.Както самото сдружение така и Клуб “БСУ” има свои председатели в лицата на Желязко Кафалиев и Сияна Ненкова,студенти в „Бургаски Свободен Университет”, втора година, специалност „Бизнес Администрация”.
Клуб “БСУ” има за цел да кандидаства по проекти по програми на Европейския Съюз и Държавните институции, даващи възможност за осъществяване на Дискусионни обучителни семинари сред студентите. Амбициите на Председателите са да осъществява непрекъснати обучения на членската си маса в извън класно време.По този начин студентите,ще упражнят наученото в университета и ще предобият допълнителни знания.

  • Сдружение”Младежки глас” има сключени споразумения с много НПО-та в България, разнообразни по своя предмет на дейност, но с една и съща цел – да помагат за развитието на личността и потенциала й.

В Сдружението членуват младежи от цяла България, с профил на активни млади личности, желаещи да развиват себе си и заобикалящата ги среда. През 2009 г. “Младежки Глас” става официален представител за България на международната младежка организация с централа в Русия – “WE ARE TOGETHER”, обединяваща НПО-та от 16 страни по света между които Китай, Франция, Германия, Австрия, САЩ и др. Предмет на дейност е обмяна на опит, полезни практики и обучения между сдруженията в отделните държави.

“МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е обединение на млади хора от цяла България. Официално сдружението е регистрирано през 2007 г. от група млади личности, които поставят началото на проекта “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”. Целта на УС и на членовете е да интегрират младежта в обществото чрез силата на младите. Сдружение „Младежки Глас” е неправителствена организация, която извършва дейност в областта на работата с млади хора, развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, образованието, културата, спорта и младежките дейности. Сдружението подпомага личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение. Сдружението се състои от млад, но опитен екип, който е работил дългогодишно с млади хора в различни социални групи и е довел до реализацията им в обществото в различни сфери на дейност.

МИСИЯ: Мисията на Сдружение „Младежки Глас” е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да покажат свойте възможности пред заобикалящата ги среда и да използват качествата си, за постигане на собствена себереализация във подподящата за тях сфера.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО : – интегриране на младите хора в обществото като ги насърчава в бъдещата личностна, социална и професионална реализация; – насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС; – спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора; – допринася за разбиране на общата европейска култура и европейските ценности; – да насочи

общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора; – защитава интересите на младите хора; – подпомагане на младите хора в неравностойно социално и културно положение; – да участва в разработването на стратегии във всички сфери на обществения живот; – да съдейства за утвърждаването в обществото и сред младежта на музикална култура; – да популяризира и реализира на творчеството на талантливи млади хора.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: – осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности; – участие в български и международни програми и проекти; – осъществяване на контакти и съвместна работа с организации от страната и чужбина; – организиране и провеждане на обучения; – разработка на стратегии и практики в областта на младежкия обмен и сътрудничество; – програми и проекти за защита на правата на младите хора; – развиване на мрежа от клубове за младите хора през свободното им време; – приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество; -прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за ученици, студенти, работници и служители; – подкрепя на активни, граждански дейности, ориентирани предимно към младите хора; – изследване на проблемите на младежта; – провеждане на социална дейност за хора в неравностойно социално положение; – информационна дейност: – организиране и финансиране на мероприятия и програми: – провеждане на концерни изяви и организиране на музикални и спортни мероприятия.

Председатели клуб „БСУ” към Сдружение „Младежки глас”: