Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| September 24, 2018

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Студентски Клуб "БСУ"

Студентски Клуб “БСУ” към Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” България
Ръководство и контакти с Клуба:

Председател Желязко Кафалиев
тел:  0886 328 609
e-mail: jkafaliev@abv.bg
Председател  Сияна Ненкова
тел:  0883 444 145
e-mail: siqna.nenkova@gmail.com

Официален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на адрес: http://www.facebook.com/group.php?gid=185616019570

РЕЗЮМЕ на дейността на Клуба:

Клуб “БСУ” към сдружението обединява младите хора от „Бургаски Свободен Университет” като заедно с другите стуктури на сдружението, официалните членове наброяват 1600. Сдружението администрирано от сериозно структура, състояща се от: Председател, Управителен Съвет /7 членен/и Експертен Съвет от отговорници на работни ресори/24 души/. Членската маса е обособена по клубове по интереси, целящи да обединят младежи със сходни влечения: Клуб “БСУ”, Клуб “КУЛТУРА”, Клуб “Противодействие на Младежката Престъпност”, Клуб “Маркетинг и PR” са едни от най-увлекателните за младите.Както самото сдружение така и Клуб “БСУ” има свои председатели в лицата на Желязко Кафалиев и Сияна Ненкова,студенти в „Бургаски Свободен Университет”, втора година, специалност „Бизнес Администрация”.
Клуб “БСУ” има за цел да кандидаства по проекти по програми на Европейския Съюз и Държавните институции, даващи възможност за осъществяване на Дискусионни обучителни семинари сред студентите. Амбициите на Председателите са да осъществява непрекъснати обучения на членската си маса в извън класно време.По този начин студентите,ще упражнят наученото в университета и ще предобият допълнителни знания.

  • Сдружение”Младежки глас” има сключени споразумения с много НПО-та в България, разнообразни по своя предмет на дейност, но с една и съща цел – да помагат за развитието на личността и потенциала й.

В Сдружението членуват младежи от цяла България, с профил на активни млади личности, желаещи да развиват себе си и заобикалящата ги среда. През 2009 г. “Младежки Глас” става официален представител за България на международната младежка организация с централа в Русия – “WE ARE TOGETHER”, обединяваща НПО-та от 16 страни по света между които Китай, Франция, Германия, Австрия, САЩ и др. Предмет на дейност е обмяна на опит, полезни практики и обучения между сдруженията в отделните държави.

“МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е обединение на млади хора от цяла България. Официално сдружението е регистрирано през 2007 г. от група млади личности, които поставят началото на проекта “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”. Целта на УС и на членовете е да интегрират младежта в обществото чрез силата на младите. Сдружение „Младежки Глас” е неправителствена организация, която извършва дейност в областта на работата с млади хора, развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, образованието, културата, спорта и младежките дейности. Сдружението подпомага личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение. Сдружението се състои от млад, но опитен екип, който е работил дългогодишно с млади хора в различни социални групи и е довел до реализацията им в обществото в различни сфери на дейност.

МИСИЯ: Мисията на Сдружение „Младежки Глас” е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да покажат свойте възможности пред заобикалящата ги среда и да използват качествата си, за постигане на собствена себереализация във подподящата за тях сфера.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО : – интегриране на младите хора в обществото като ги насърчава в бъдещата личностна, социална и професионална реализация; – насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС; – спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора; – допринася за разбиране на общата европейска култура и европейските ценности; – да насочи

общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора; – защитава интересите на младите хора; – подпомагане на младите хора в неравностойно социално и културно положение; – да участва в разработването на стратегии във всички сфери на обществения живот; – да съдейства за утвърждаването в обществото и сред младежта на музикална култура; – да популяризира и реализира на творчеството на талантливи млади хора.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: – осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности; – участие в български и международни програми и проекти; – осъществяване на контакти и съвместна работа с организации от страната и чужбина; – организиране и провеждане на обучения; – разработка на стратегии и практики в областта на младежкия обмен и сътрудничество; – програми и проекти за защита на правата на младите хора; – развиване на мрежа от клубове за младите хора през свободното им време; – приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество; -прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за ученици, студенти, работници и служители; – подкрепя на активни, граждански дейности, ориентирани предимно към младите хора; – изследване на проблемите на младежта; – провеждане на социална дейност за хора в неравностойно социално положение; – информационна дейност: – организиране и финансиране на мероприятия и програми: – провеждане на концерни изяви и организиране на музикални и спортни мероприятия.

Председатели клуб „БСУ” към Сдружение „Младежки глас”:

Желязко Кафалиев

Сияна Ненкова

гр. Бургас 12.10.2009

129389960847454129389960881333