Сдружение “Младежки Глас” – клон София проведе дискусия с млади хора от област Враца,
общински и образователни институции, неправителствени организации и представители на
бизнеса.

Дискусията беше организирана в резултат на провело се обучение, чиято цел бе насърчаване на активното
младежко участие в демократичните процеси и прилагането на политики на местно ниво, чрез
ефективно използване на структурния диалог, повишаване степента на тяхната информираност,
ориентиране и мотивиране за възможностите за развитие и активен старт в образованието, заетостта и
предприемачеството.Присъстваха представители на Областна управа, Община Враца, експерти от Регионалния инспекторат по образование, както и представители на бизнеса и медиите.

Ученици и студенти проведоха градивна дискусия относно кариерното ориентиране. Беше обсъдена ролята на родителите, както и връзката между тях, учителите и учениците.

Интересен беше диалогът относно професионалното обучение, като бяха дискутирани варианти, които биха довели до правилното решение, полезно и за бизнеса, и за бъдещите професионалисти.

Проектът “Говори Северозападът 2.0” се реализира за втори пореден път, а специфичните цели на
обучението бяха:
• Запознаване и обучаване на участниците относно институциите в България, тяхното функциониране,
йерархичност и взаимодействие между различните институции, ролята на лицата, отговорни за
формирането на политиките в рамките на тези институции и как правилно да комуникираме с тях, за
да бъдат чути нашите предложения;
• Популяризиране на структурния диалог като ключов инструмент за идентифициране на
потребностите и проблемите на младежта, чрез създаване на навици за интензивно общуване с
местната и централна власт, и съвместно решаване на социалните проблеми;
• Запознаване с възможностите за заетост и реализация за младежи, предоставяни чрез
мерки, програми и проекти от страна на държавните институции;
• Дуалното образование, като механизъм за засилване на диалога между образователните институции
и бизнеса относно потребностите на младите хора и засилване интереса към възможностите за трудова
реализация;
• Насърчаване професионално развитие и мобилизирането на предприемачески потенциал на младите
хора, както и информираност за възможностите и механизмите за финансиране на собствена бизнес
идея.

Сдружение “Младежки Глас” – клон София, вижда в лицето на Община Враца един доказан партньор в реализирането на политики за младежта, както и в сферата на образованието и насърчаването на младите хора.
На срещата беше проведена дискусия между всички заинтересовани страни, която отчете
активната страна на гражданския сектор.

Бяха обсъдени предизвикателствата, пред които младите хора са изправени и бяха изведени конкретни предложения за техните решения.