Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| May 22, 2018

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта (ЗИД на ЗМ)

ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта (ЗИД на ЗМ)

ДО

г-н Славчо Атанасов

Председател на Комисията за децата, младежта и спорта

към 44-то Народно събрание на Република България

 

ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта (ЗИД на ЗМ), внесен в Народното събрание с Вх. № 754-01-36/05.07.2017 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ/Г-ДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Ние, от Национално Сдружение „Младежки Глас“, в качеството си на най-голямата неправителствена организация на младите хора в България, и единствената с национално-представителен статут, с настоящото бихме желали да изразим своята позиция относно предложените промени в Закона за младежта.

Ние считаме, че въпреки наличието на добри идеи в него, той съдържа и редица несъответствия с реалната дейност на младежките организации в страната, включително и липса на тези инструменти, които биха оказали подкрепа за развитието на младите хора и гражданския сектор.

Изразяваме учудване от начина, по който се прави опит да бъде променен толкова важен за младите хора закон, без да бъдем поканени за коментар и без законопроектът да е получил подкрепата на младежта, чието развитие би трябвало той да подпомага. Нашата организация е за бъдещи промени в Закона за младежта, които обаче трябва да бъдат широко обсъдени и систематично подредени в общо предложение, съгласувано с реално работещите организации за младите на регионално и национално ниво.

Ние сме против така предложените промени в Закона за младежта, които се извършват без подлагането му на широко обсъждане сред младежкия сектор в България с цел той да бъде усъвършенстван и адаптиран към развитието на младото поколение.

По Законопроекта:

В предложенията за промяна на Закона за младежта (§14 от ЗИД на ЗМ) е включено създаването на т. нар. „Национално младежко представителство“. Считаме, че функциите му може да бъдат извършвани от Национално представителните  младежки организации и не е необходимо отделното регламентиране на нова категория представителна организация на национално ниво. Нейното структуриране е с неясна полза за развитието на младите хора, както и ще бъде предпоставка за още по-сложна и бюрократична процедура при работата на младежкия сектор. Считаме, че с нейното създаване ще бъде неглижирана работата на редица регионални и по-малки НПО младежки организации, които също имат дял в развитието на младите в страната. Отделно от това, придобиването на такъв статут от дадена неправителствена организация обезмисля функцията на национално представителните организации. Акцент на промяна в Закона трябва да бъде стимула за работатата на съществуващите организации, а не административното делене и създаването на нови, които са с неясна полза за младото поколение и с предимно представителна функция.

С §12 от ЗИД на ЗМ (чл. 22, т. 2 от ЗМ, изм.) са направени предложения за промяна на критериите за получаване на статут „национално-представителни младежки организации“.  За съжаление, виждаме, че направените от нашата Организация официално входирани писмени предложения по тази тема не са включени, въпреки участието на наши екипи в редица работни групи по обсъждане на проекто-закона за промяна. Считаме, че предложените промени не са адекватни на реалните мащаби на дейност, които упражняват този род организации. Няма логика организация, която съставлява само 200 члена официално присъединена маса да представлява младите хора в България.  Занижаването на критериите ще доведе до отслабване и на стимула на редица НПО организации да активизират своята дейност в посока на присъединяване на нови младежи към развитието на гражданския сектор в страната. От друга страна, в предложените промени в Закона отново се потвърждава и тригодишния срок, за които се получава този статут. Нашият екип е изразил аргументирано писмено  становище по този въпрос, който е входиран в Министерството на Младежта и Спорта във връзка с предложения за промяна на Закона. Обосновали сме своето мнение, изградено с практиката ни и работата през годините с младите хора и институциите, че е необходима промяна в тази точка, регламентираща удължаване на срока на минимум 5 години, както и промяна на административната процедура в посока презаверяване на този статут на вече регистрираните организации, които следва да не кандидатстват наново всеки път, а да довнасят необходимите документи за деклариране на дейността през посочения период.

Ние считаме, че промените в Закона за младежта в посока на подпомагането на развитието на младите хора са основна отговорност на Държавата и младежкия НПО сегмент.  Необходими са реформи, които да стимулират гражданския сектор в тази област и да мотивират новото поколение да участва, развивайки се тук в България. Регламентирането на промени в Закона за младежта е наложително, но те трябва да бъдат съобразени и с мнението на самите млади хора и да бъде чут техния глас. Трябва да бъде отделено и сериозно финансиране от страна на Държавата за развитието на този сектор, необходимо е и да се обсъди цялостно и прозрачно бюджетно финансиране за развитието на организациите, работещи с млади хора. Ние сме на мнение, че е необходимо проекта за промяна на Закона за младежта да бъде подложен на обсъждане в работни групи към Министерство на Младежта и Спорта. Той трябва да включва и направените предложения от реално работещите за младите хора организации. Необходимо е съгласуването на всяка една промяна на Закона да бъде в услуга на младото поколение на България и да стимулира неговото развитие. Ние, като най-голяма организация в национален мащаб, сме винаги насреща за обсъждания по темата и съдействие на институциите за вземане на най-правилните и адекватни решения в посока подпомагането на развитието на новото поколение.

Считаме, че изразената от нас позиция като представители на младите хора в България ще бъде взета предвид.

С Уважение:

Тодор Йосифов

Председател на УС на НПМО „Младежки Глас“

Напиши коментар