Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| March 23, 2019

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

МЛАДЕЖКИ ГЛАС подписа договор по проект "Транснационално сътрудничество в подкрепа на разпространение на най-добри европейски практики в сферата на социалният франчайзинг в полза и за постигането на социалните цели на нестопанския сектор“

МЛАДЕЖКИ ГЛАС подписа договор по проект “Транснационално сътрудничество в подкрепа на разпространение на най-добри европейски практики в сферата на социалният франчайзинг в полза и за постигането на социалните цели на нестопанския сектор“

02.12.2017г.

На 01.12.2017 г. Национално сдружение „Младежки глас“, подписа договор с управляващия орган за финансова подкрепа на проект: „Транснационално сътрудничество в подкрепа на разпространение на най-добри европейски практики в сферата на социалният франчайзинг в полза и за постигането на социалните цели на нестопанския сектор“.

Проект е фокусиран върху имплементирането и мултиплицирането на една изключително иновативна социално-икономическа активност, която обединява както устойчивите европейски бизнес практики, така и добавената стойност, която генерира организацията на социалните дейности. Този социален франчайз е ориентиран към осигуряването на трайна заетост на младежи безработни, неактивни или такива с увреждания като същевременно ги включва социални групи, които подпомагат тяхната интеграция в обществото по един креативен начин. Дейностите по проектът са организирани в строга логическа последователност и надграждане, така че да постигнем качествен трансфер, адаптация и внедряване на иновативните практики. За изпълнението на така поставената цел първоначално проектните дейности са ориентирани към проучване и номиниране на модели на социалния франчайз, функциониращи в партньорските държави и доказали своята социално-икономическа активност. На тази основа ще бъдат разработени модерни цифрови образователни инструменти и ще бъде формирано подходящо обучително съдържание гарантиращи качественото

пилотиране, трансфериране и адаптиране на трите практики. В процеса на адаптиране и внедряване на добрите практики на социалния франчайз в сектор “Туризъм” ще бъде реализиран сред представители на неправителствените организации и представителите на социалните предприятия в община Бургас.

Ефективните практики за социално предприемачество в сферата на онлайн бизнеса и търговия ще бъдат адаптирани и внедрени сред представители на целевата група на територията на община Пловдив.

Представители на целевите групи ще придобият нови знания и умения да работят с иновативните електронните обучителни инструменти и обучителното съдържание в своята пряка работа с младите хора с увреждания. Те ще създадат условия за организиране на успешни социални франчайз предприятие на територията на двете общини.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 194 964.00 лева.

Дата: 02.12.2017 г.

 

 

Напиши коментар