Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| February 17, 2019

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Младежи дадоха старт на поредица от събития за развитие на сътрудничеството между сдружения от България, Румъния, Португалия и Италия

Младежи дадоха старт на поредица от събития за развитие на сътрудничеството между сдружения от България, Румъния, Португалия и Италия

Национално Сдружение „Младежки Глас“ подписа договор по проект за „Транснационално сътрудничество в подкрепа на разпространение на най-добри европейски практики в сферата на социалният франчайзинг в полза и за постигането на социалните цели на нестопанския сектор“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” към Европейски социален фонд на Европейски съюз с договор № BG05M9OP001-4.001-0095-C01.

Официалната среща в гр.София беше открита от националния лидер Тодор Йосифов и председателя на клон Пловдив Борис Вълев, зам. председателя  на сдружението Красимира Боева, заедно с колегите им от структурата в столицата и страната. На срещата присъстваха представители от партньорските неправителствени организации в Румъния, Португалия и Италия, от българска страна – Фондация „Астика”, ОП „Морски звуци” гр.Бургас и Съюза на глухите от гр. Пловдив.

„Международното развитие на Национално Сдружение “Младежки Глас” води до показване на силният потенциал на младите хора от България пред света. Изключително много се гордеем, че изграждаме мост между новото поколение от всички държави, това е бъдещето. Социалният франчайз ще доведе до развитие на много от важните приоритети, които ще направят обществото ни още по-силно и успешно. Продължаваме да развиваме и подкрепяме безрезервно младото поколение, защото то е не само бъдещето, но и настоящето” каза националния председател Тодор Йосифов.

Проектът е фокусиран върху имплементирането и мултиплицирането на една изключително иновативна социално-икономическа активност, която обединява както устойчивите европейски бизнес практики, така и добавената стойност, която генерира организацията на социалните дейности. Този социален франчайз е ориентиран към осигуряването на трайна заетост на младежи безработни, неактивни или такива с увреждания като същевременно ги включва социални групи, които подпомагат тяхната интеграция в обществото по един креативен начин. Дейностите по проектът са организирани в строга логическа последователност и надграждане, така че да постигнем качествен трансфер, адаптация и внедряване на иновативните практики. За изпълнението на така поставената цел първоначално проектните дейности са ориентирани към проучване и номиниране на модели на социалния франчайз, функциониращи в партньорските държави и доказали своята социално-икономическа активност. На тази основа ще бъдат разработени модерни цифрови образователни инструменти и ще бъде формирано подходящо обучително съдържание гарантиращи качественото пилотиране, трансфериране и адаптиране на трите практики. В процеса на адаптиране и внедряване на добрите практики на социалния франчайз в сектор “Туризъм” ще бъде реализиран сред представители на неправителствените организации и представителите на социалните предприятия в община Бургас.

Ефективните практики за социално предприемачество в сферата на онлайн бизнеса и търговия ще бъдат адаптирани и внедрени сред представители на целевата група на територията на община Пловдив.

Представители на целевите групи ще придобият нови знания и умения да работят с иновативните електронните обучителни инструменти и обучителното съдържание в своята пряка работа с младите хора с увреждания. Те ще създадат условия за организиране на успешни социални франчайз предприятие на територията на двете общини.

Напиши коментар