Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| February 4, 2023

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Лични Данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

Сдружение „Младежки глас“ e неправителствена организация, която развива своята дейност изцяло в обществена полза. Предмет на дейност на сдружението обхваща дейности свързани пряко или косвено с организиране и/ или прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот и по отношение на политиките към децата, младежите и младите хора.

Данни за контакт със  Сдружение „Младежки глас“

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. Бургас 8000, ул. “Фердинандова” 2 А, ет.2, офис №6

Телефон: 0896 618 141

Ел. поща: mladezhkiglas@gmail.com

Интернет страница: mg2007.bg

 

Данни за контакт във връзка със защита на данните:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

– „обикновени” лични данни – твоето име, адрес,  телефон, възраст, социален статус, снимки, електронна поща,  IP адрес и т.н.;

– единен граждански номер;

Специални категории данни, които обработваме:

Сдружението не събира специални категории данни съгласно чл. 9, пар.1 от ОРЗД – расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния  живот или сексуалната ориентация)

Източник:

Личните данни се получават пряко от субекта на данни след попълване на молба за членство и декларация за съгласие на субекта на данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

– За да ви изпращаме актуална информация за дейността на сдружението – мероприятия, обучения и други свързани с младежки дейности;

– за да отчитаме при реализиране на проект осъществени мероприятия съгласно изискванията на съответната програма;

– на законово основание (Закона за мадежта).

Имейлът служи за контакт за връзка с теб и изпращане на информация за дейността на сдружението.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

– Обработването се основава на вашето съгласие;

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Възложители, с които сдружението има сключен договор за изпълнение на проектно предложение.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като се свържите с нас на следния имейл mladezhkiglas@gmail.com  и ни изпратите форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Сдружение „Младежки глас“ няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

В случай на предаване на лични данни на трети лица, свързани с отчитане изпълнение на дейности по проектно предложние, тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от сдружението. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази

Сдружението има правото да разкрива личните Ви данни и информация в случаите и при условията, предвидени в закона.

Период на съхраняване на данните

Сдружение „Младежки глас“ ще съхранява Вашите лични данни не повече от 5 години, като данните ще бъдат съхранявани по следния начин: на хартиен носител.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Сдружение „Младежки глас“ и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от Сдружение „Младежки глас“личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от Сдружение „Младежки глас“ да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от Сдружение „Младежки глас“ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от Сдружение „Младежки глас“, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е за България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Сдружение „Младежки глас“ (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на Сдружение „Младежки глас“ (на посочените по-горе данни за контакт.)

 

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;”.

Защо Сдружение „Младежки глас“събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим актуална информация за всички мероприятията, които сдружението реализира изцяло в обществена полза, както и за попълване на отчетни документи при изпълнение на проектно предложение. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, Сдружение „Младежки глас“ ще поиска от вас допълнително съгласие.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от Сдружение „Младежки глас“.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

Сдружение „Младежки глас“ ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Сдружение „Младежки глас“ по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на Сдружение „Младежки глас“или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

 

Бисквитки

Всички поситители на сайта на сдружението mg2007.bg трябва да са наясно, че информация и данни могат да бъдат автоматично събрани чрез стандартната операция от интернет сървър и чрез използването на “бисквитки”. Събраната по такива начини информация не е лична информация.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се използват за улесняване на постоянния достъп на потребителя. „Бисквитките“ не са програми, които да утежняват системата и или да предизвикват щети. Като цяло, „бисквитките“ работят чрез присвояване на уникален номер на всеки поситител  на сайта, без  значение мястото за възлагане. Ако не искате информация, събрана чрез използване на бисквитки, проста процедура в повечето браузъри позволява на посетителя на сайта да откаже или да приеме функцията „ бисквитки“.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (връзка към Образец на Форма за искане от субект на данните или да отправите искане на посочените контактни данни на Сдружение „Младежки глас“.

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да се легитимирате като субектът на данни с документ за самоличност.

 

Промени в тази Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време без предупреждение. В сила е само публикуваната в сайта на сдружението mg2007.bg Декларация за поверителност.